Advertentie

Disclaimer

Let op, iivr.nl is niet langer het officiële nieuws orgaan van de belangenbehartigers van de regio Veluwe randmeren, iivr.nl is slechts een archief. Voor de officiële kanalen wijzen wij u graag door naar:

Overheid:
Schap Veluwe Randmeren Gemeente Putten

Natuurbescherming:
De Vogeltelling

Toerisme:
Hollandsail.nl
Veluwe Randmeren Info
Toerisme Flevoland
VVV Flevoland

Historie

In 1956 zijn de eerste Veluwerandmeren, Drontermeer en Veluwemeer, ontstaan na aanleg van oostelijk Flevoland. Toen in 1967 ook de dijken rond zuidelijk Flevoland werden gesloten, ontstonden het Wolderwijd en Nuldernauw. De vier meren hebben samen een oppervlakte van 64 km2 en een oeverlengte van 138 km. De gemiddelde waterdiepte is 1.50 meter.

In eerste instantie waren de meren bedoeld voor de waterhuishouding van de Veluwe. Tot pakweg 1968 was het water in de Veluwerandmeren glashelder. Kort daarna veranderde het vrij plotseling in ‘groene soep’. Belangrijkste oorzaak was een steeds grotere toevoer van fosfaat en stikstof vanuit huishoudens en de landbouw.

Om de snel verslechterende situatie een halt toe te roepen sloegen de, bij de randmeren betrokken, overheden de handen ineen en startten een grootscheeps samenwerkingsverband: Bestrijding OVermatige Algengroei in de veluweRandmeren (BOVAR). Ruim 10 jaar is met allerlei technische maatregelen gewerkt aan de terugkeer van het heldere water.

Rond 1992 begon de strijd tegen overmatige algengroei vruchten af te werpen. De situatie van weleer leek terug te keren.Maar met één groot verschil: het aantal gebruikers van de meren was fors toegenomen. Steeds meer mensen met steeds meer wensen kwamen op het gebied af.

De verschillende overheden maakten separate plannen om hiermee om te gaan. Bestuurlijke versnippering en het ontbreken van een maatschappelijk draagvlak veroorzaakten vertraging in de uitvoering van plannen of leidden zelfs tot afstel. Als antwoord hierop is in 1996 gestart met het project Integrale Inrichting VeluweRandmeren (IIVR). De overheden rond de Veluwerandmeren gaven aan afspraken te willen maken op basis van een ‘interactieve’ samenwerking met een ieder die van de meren gebruik maakt. Gezamenlijk, en over de geografische beleidsgrenzen van overheden heen: één Integrale Inrichting van de Veluwerandmeren.

Naast de overheden zijn vooral bewoners en belangenorganisaties betrokken geweest bij het opstellen van het Inrichtingsplan Veluwerandmeren. In verschillende werksessies hebben zij hun plus- en knelpunten benoemd en ideeën aangereikt voor verhoging van de ruimtelijke kwaliteit van de meren. Die ideeën zijn verwerkt in enkele strategieën, die als basis hebben gediend voor het Inrichtingsplan Veluwerandmeren.